Rozsviťte svůj život

Elektronické předřadníky CDM

Rozsviťte svůj život

Pro studia, TV, ateliéry divadla a diskotéky

Rozsviťte svůj život

Kompaktní keramické výbojky

Rozsviťte svůj život

Profesionální LED & HID svítilny

Prohlášení o shodě

Výrobce nebo dovozce je povinen podle zákona 22/97 Sb. uvádet na trh v České republice jen bezpečné výrobky. Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být vydáno písemné prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o shodě a výrobek označen označením CE.

Výrobce vydává ES prohlášení o shode (CE conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního NV (direktivy EU). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává prohlášení o shodě výrobce, zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU, nebo dovozce nebo ten kdo uvedl výrobek první na trh EU.
Označení CE na elektrickém zařízení vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožnují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup Oznacení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis, se umísťuje přímo na elektrické zařízení nebo, pokud to není možné, na jeho obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby toto označení bylo viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné
Technické požadavky na elektrická zarízení nízkého napetí stanoví Narížení vlády 17/2003 Sb., s úcinností od 01.05.2004. Tímto datem je zrušeno Ujištení o prohlášení o shodě. Pro účely tohoto narízení se za elektrické zařízení nízkého napetí (dále jen “elektrické zařízení”) považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napetí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500V pro stejnosměrný proud

ES prohlášení o shode pro výrobky, které uvádí společnost NBB BOHEMIA s.r.o. na trh jsou uložena v sídle společnosti, a jsou předkládána pouze kontrolním orgánum. Všechny výrobky jsou označeny znackou CE, čímž společnost NBB BOHEMIA s.r.o. dává na vědomí, že Prohlášení o shodě bylo na daný výrobek vystaveno v souladu s výše uvedenými předpisy.

Certifikáty vydal Zkušební ústav PRAHA se sídlem v České republice www.ezu.cz v březnu 2011

Certifikáty ke stažení

Zdroj : www.jenbo.cz / technická podpora